Fogalmak

Adós/Kedvezményezett:
Az Új Széchenyi Hitel igénylése során Adós/Kedvezményezett kizárólag a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, továbbá az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel, és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező a 800/2008EK rendelet szerinti mikro-, és kisvállalkozás.

Adóstárs:
az az ügyfél (természetes személy vagy szervezet), aki/amely az adóssal együtt hitel/kölcsönszerződést köt a Pénzügyi vállalkozással, kölcsön igénybevétele céljából, és vállalja annak visszafizetését.

Annuitásos törlesztésű hitel/kölcsön:
az adós egy kamatperióduson belül azonos összegű törlesztő részleteket fizet, folyamatosan csökkenő kamat-, illetve folyamatosan növekvő tőketartalommal.

Beruházás

 • tevékenységbővítés;
 • új, vagy használt eszközök vásárlása, létesítése, felújítása és/vagy korszerűsítése; kapacitásbővítés és egyéb hasonló fejlesztések.

Beruházási hitel:
olyan éven túli lejáratú hitel, amely saját forrás igénybevétele mellett alkalmas Beruházás finanszírozására.

Biztosíték / Fedezet:
Fedezettel biztosított hitel esetében a hitelező zálogjogot szerez az adós valamely ingó vagy ingatlan (ebben az esetben jelzálognak hívjuk) tulajdonára.
Ha az adós nem fizet, akkor a hitelező érvényesítheti a zálogjogot a vagyontárgyra. A vagyontárgy lehet ház, autó, gép, stb. Leggyakrabban a fedezet éppen az a vagyontárgy, amelynek megvásárlásához a hitelt igénybe vették.

Biztosítéknyújtó:
az a cselekvőképes, 18. életévét betöltött deviza belföldi természetes vagy az Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkező jogi személy, aki az Adósnak a Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségei biztosítékául a FIX HITEL ZRT. által elfogadott biztosítékot nyújt.

De minimis támogatás:
a magyar jogrendszerben a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm.
rendelettel bevezetett csekély összegű állami támogatás, amelynek alapja az 1998/2006/EK rendelet, illetve az egyéb vonatkozó közösségi rendelkezések, amelyek szerint csekély összegűnek minősül.

Fix kamat
a hitel kamata nem változik (rögzített) a futamidő alatt.

Forgóeszköz
Azok az eszközök, amelyek rendeltetésszerű használat mellett a vállalkozói tevékenységet várhatóan maximum egy évig szolgálják.

Főbb elemei: készletek, követelések, rövid lejáratú értékpapírok, pénzeszközök.

GOP
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (KMOP régión, azaz Pest megye határain kívüli terület)

Hitelbiztosítéki érték:
az értékbecslő által megállapított érték, amely az ingatlan jövőbeli, hosszú távon fenntartható piacképességét, a normális és lokális piaci kondíciókat, a jelenlegi és a lehetséges használati módokat prudens módon figyelembe vette. Spekulatív elemet a hitelbiztosítéki érték nem tartalmazhat. A
hitelbiztosítéki értéket átláthatóan és világos módon kell dokumentálni. A kockázatokkal csökkentett forgalmi érték.

Jeremie
A JEREMIE program az Európai Unió vállalkozásfejlesztési programja, amely visszatérítendő pénzforrásokra épül, a források felhasználása piaci szereplőkön, pénzügyi közvetítőkön keresztül történik, célja a KKV szektor tevékenységének.

Kamatláb
A kamat összege és a kölcsönzött pénzösszeg közötti százalékban kifejezett arány, amelyet
a meghatározott időszakra – rendszerint egy évre – fizetendő kamat összegével fejeznek ki.
A kamatláb tehát azt mutatja, hogy időszakonként a kölcsönösszeg hány százalékát kitevő kamat fizetendő.

Késedelmi kamat
A Hitelszerződésben a hitelfelvevő által vállalt határidőn belül történő teljesítés elmaradása következtében felszámított büntető kamat.

Készfizető kezesség:
a készfizető kezesség kiegészítő fedezetet jelent a hitel nyújtónak. Készfizető kezesség esetében hitelező közvetlenül fordulhat a készfizető kezeshez, hogy ő egyenlítse ki az adós tartozását.

Kezes:
az a személy vagy szervezet, aki/amely kötelezettséget vállal arra, hogy ha az adós nem teljesíti a kölcsönszerződésben meghatározott kötelezettségét, akkor helyette fizet a hitelező számára.

KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer):
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elismert, a törvényben foglaltaknak megfelelő központi hitelinformációs rendszer. A KHR adatbázisa
tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek központi nyilvántartását a törvények előírják, illetve engedélyezik és a rendszer felhasználói az ügyfeleikről megadnak.

Kisvállalkozás
A 800/2008/EK rendelet szerint kisvállalkozásnak minősülő jogalany az, amely

 • 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és
 • az éves árbevétele és/vagy
 • az év végi mérleg főösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót.

KMOP
Közép-Magyarországi Operatív Program (Budapest és Pest Megye)

Középvállalkozás
A 800/2008/EK rendelet szerint középvállalkozásnak minősülő jogalany az, amely

 • 250-nél kevesebb személyt foglalkoztat,
 • az éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy
 • az év végi mérleg főösszegük értéke nem haladja meg a 43 millió eurót.

Közokirat:
olyan okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül megszabott alakban állít ki. Mint közokirat
tökéletesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, az abban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. A
Közokiratba foglalás költségét az Adós állja.

Mikrovállalkozás
A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerint mikrovállalkozásnak minősülő jogalany az, amely

 • 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és
 • az éves árbevétele és/vagy
 • az év végi mérleg főösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.

Nehéz helyzetben lévő vállalkozás:
a 36/2011. (III.22.) számú Kormányrendelet 6. §-ának rendelkezései szerinti vállalkozást nehéz helyzetben lévőnek kell tekinteni.

Óvadék / Kaució
A két fogalom teljesen azonos tartalmat takar. A kauciót a jogi meghatározás szerint óvadéknak hívjuk.
Olyan szerződési biztosíték, melyet valamely követelés biztosítására nyújt a szerződés kötelezettje. A jogosult, a szerződés nem teljesítése, illetve nem a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítés esetén, követelését az óvadékból közvetlenül kielégítheti anélkül, hogy perelnie kellene.

Létrejöttéhez szükséges a kaució tárgyának a Társaságunk részére történő átadása. A kötelezett
nemfizetése esetében a követelés a kaucióból közvetlenül kielégíthető.

Az óvadékról a hatályos Polgári Törvénykönyv 270. § – 271A. §-ok rendelkeznek.

Panasz
Panasznak minősül minden, a FIX HITEL ZRT. tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben felmerülő olyan egyedi kérelem vagy reklamáció, amelyben a panaszos a pénzügyi szervezet eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét és egyértelmű igényt fogalmaz meg. Nem minősül panasznak, ha az ügyfél az FIX HITEL ZRT-től általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel.

Program
A FIX HITEL ZRT. által közvetített, EU forrású, kedvezményes kamatozású források alapját képező, a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. által kidolgozott és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Irányító Hatósága által jóváhagyott valamennyi olyan program, amelynek célja a GOP 4 Prioritás, illetve a KMOP 1.3. Pénzügyi eszközök intézkedés végrehajtása.

Projekt
Hitelprogram keretén belül Támogatásban részesített Kedvezményezett által megvalósítandó beruházás, fejlesztés vagy hasonló ügylet.

Rendelkezésre tartás:
a kölcsönszerződés alapján a hitelező a kölcsönösszeget előkészíti arra, hogy a folyósítási feltételek teljesítése esetén az Adós igénybe vehesse. A rendelkezésre tartás módját, helyét, időtartamát és a rendelkezésre tartásért fizetendő díjat, költségét a kölcsönszerződés, valamint a kondíciós lista tartalmazza.

Támogatás
A Társaságunk által finanszírozott Programok keretében a Közvetítő közreműködésével a Kedvezményezetteknek de minimis támogatásként juttatott Hitel.

Támogatástartalom:
a kölcsönszerződéshez kapcsolódó kezességvállalás támogatástartalmát az határozza meg, hogy mekkora a kalkulált piaci díj és a ténylegesen fizetendő díj különbsége.

Támogatástartalom igazolás:
az MV Zrt. által a FIX HITEL ZRT. adatszolgáltatása alapján elkészített és elektronikus formában a FIX HITEL ZRT. által az Adós rendelkezésére bocsátott igazolás arról, hogy az Adós a FIX HITEL ZRT. által biztosított hitellel mekkora de minimis támogatást nyújtott az Adós részére. Az igazolást a FIX HITEL ZRT. köteles az Adós részére személyesen átadni, vagy postai ajánlott küldeményként részére eljuttatni.

Tárgyi eszköz
Az olyan eszközöket lehet elismerni tárgyi eszközként, amelyek a jövőben várhatóan jövedelmet generálnak a vállalkozás számára, és amelyek
bekerülési értéke megbízhatóan mérhető. Alapvető ismérvük, hogy anyagi formában léteznek (szemben például az immateriális javakkal, amelyek “nem megfoghatóak”) és több mint egy éven keresztül maradnak a vállalkozás vagyonában.

Tevékenységbővítés
A készletek bővítése, új munkaerő alkalmazása, a nyújtott szolgáltatások bővítése, technológiakorszerűsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz
beszerzése), meglévő üzleti infrastruktúra bővítése (pl. új üzlethelység, iroda, raktár, új eszközök beállítása stb.), új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés, új termék kialakítása, új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés, új gazdasági tevékenység beindítása, beruházás végrehajtása.

Tranzakciós díj
A hitel elbírálásával/szerződéskötéssel/folyósítással kapcsolatos díj.

Új Széchenyi Hitel (beruházási hitel, forgóeszköz hitel) esetében a tranzakciós díj tartalmazza a szerződés módosítás összes költségét.

Türelmi idő:
a kölcsön futamidején belül az az időtartam, amely alatt tőketörlesztést nem teljesít az adós, csak a kamatot és a szerződésben meghatározott
díjakat/költségeket fizeti.

Ügyleti kamat:
az ügyfél részére folyósított kölcsön éves kamata

Új Széchenyi Hitel
A Kedvezményezetteknek nyújtott hitel, mint visszatérítendő támogatás.

Új Széchenyi Hitel Program – Hitelszerződés
A Kedvezményezett és a Közvetítő között létrejövő hitelszerződés, amely tartalmazza a Hitelprogram szerinti kedvezményes kamatozású Hitel nyújtásának és felhasználásának részletes szabályait.

Végtörlesztés:
előtörlesztés speciális esete, a kölcsönszerződés alapján fennálló teljes tartozás megfizetése a futamidő lejárta előtt.

Zálogjog:
a zálogjog célja az, hogy a hitelező az általa nyújtott szolgáltatást (például kölcsönt) visszakapja, illetve a szolgáltatásáért később járó
ellenszolgáltatást megkapja. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, a zálogjogosult a zálogtárgyból kereshet kielégítést.