Tájékoztató a coronavírus miatt életbe léptetett fizetési moratóriumról

Az ügyfelek tájékoztatására irányuló MNB elvárások: Általános tartalom:

 • a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított lakossági hitel-, kölcsön-, illetve lízingszerződések, illetve munkáltatói kölcsönök esetében automatikusan, a jogszabály erejénél fogva fizetési haladékot kap az ügyfél, amellyel, ha élni kíván, nincs további teendője;
 • az ügyfél által a moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, ami a futamidő moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával kerül biztosításra;
 • a fizetési moratórium ellenére az ügyfélnek joga van valamennyi, az adott hitelnyújtónál lévő, vagy csak az egyes, általa megjelölt szerződése tekintetében az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesíteni. Ennek keretében információ arról, hogy a szerződéses feltételek szerinti átutalás és befizetés az ügyfélre nézve – bármiféle egyéb, aktív ügyfél-közreműködés nélkül – azt jelenti, hogy adott törlesztőrészlet esetében a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánta igénybe venni az átutalt vagy befizetett törlesztőrészlet tekintetében.
 • mivel a hitelnyújtó a szerződés szerinti törlesztőrészletek megfizetésének csoportos beszedési megbízás útján való teljesítését leállította a fizetési moratóriumra tekintettel, ezért a beszedés újraindításához az ügyfélnek tájékoztatnia kell a hitelnyújtót fizetési szándékáról.

• amennyiben az ügyfél az eredeti szerződéses feltételek szerint kíván teljesíteni, a moratórium idő- tartama alatt viszont mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joga van, e joga pedig nem kötött semmilyen további cse- lekményhez (pl. nyilatkozat megtételéhez), illetve e jogának gyakorlásával a fizetési késedelem következményei sem kerülhetnek alkalmazásra:

• kiemelendő, hogy az átutalások, befizetések teljesítésének beszüntetése esetén, valamint csoportos beszedési megbízások esetében, amennyiben nem áll rendelkezésre a törlesz- tőrészlet fedezete, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatiku- san a fizetési moratórium szabályai lépnek hatályba az ügylet tekintetében;

• a törlesztőrészlet pontos összegéről az ügyfél mely dokumentumokban, mely fórumokon szerez- het megfelelő információt.

Információk a fizetési moratórium mellőzésével kapcsolatos Tájékoztatás benyújtásával kapcsolatban:

 • Amennyiben az ügyfél a fizetési moratórium időszaka alatt egy adott hónapban a szerződés sze- rinti törlesztőrészletet átutalja vagy befizeti a hitelnyújtó részére, az – ráutaló magatartással – az ügyfél arra vonatkozó magatartásának minősül, hogy adott havi törlesztőrészlet tekintetében a fizetési moratóriumot mellőzi.
 • A csoportos beszedési megbízás útján való teljesítés esetén a fizetési moratórium mellőzésére irá- nyuló Tájékoztatásban feltüntetni szükséges adatok:

o az ügyfél beazonosításához szükséges személyes adatok: ▪ név, születési név,

▪ születési hely, dátum,

o az ügyféllel történő kapcsolattartáshoz szükséges adatok: ▪ telefonszám,

▪ e-mail cím,

o az ügyfél ügyleteire vonatkozó adatok:
▪ szerződésszám(ok) (emellett figyelemfelhívás arra, hogy ügyfél mely dokumentu-

mokban, hol tudja megtalálni ezen adatot),

 • Azon csatornák megjelölése, amelyen:
  o azügyfélbenyújthatjaaTájékoztatást,
  o azügyfélakorábbanbenyújtottTájékoztatásbanközöltekmódosulásátjeleznitudja[leg-alább a benyújtásra lehetőséget biztosító csatornák, de lehetőség szerint minden egyéblehetséges módon biztosítsanak a hitelnyújtók lehetőséget]
 • Adatkezelési tájékoztató,
 • Információ arról, hogy a Tájékoztatás feldolgozását követően a hitelnyújtó visszajelzést küld azügyfél részére (és esetlegesen lehetőség biztosítása arra, hogy ügyfél meg tudja jelölni, milyen elérhetőségén kéri a visszajelzést). [Amennyiben a Tájékoztatás a hitelnyújtó honlapján – tehát nem internet bankon keresztül, azonosított módon – keresztül kerül benyújtásra, szükséges a tájé- koztatás valódiságának ellenőrzése az ügyfél – általa megadott elérhetőségek valamelyikén történő – felkeresésével.]

Tájékoztatás

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett támogatott programok igénybe vétele esetén, egy vállalkozás, egy operatív program keretében többszörösen, illetve több operatív programból egyazon projekten belül azonos célra nem kaphat támogatást. Egy vállalatcsoport tagjai egybeszámítandó kedvezményezettnek számítanak, így nem nyerhetnek el többszörös támogatást ugyanazon projekt keretében